Kingdom Culture

Kingdom Culture

Geplaatst op

Kingdom Culture

Het bouwen van een Charismatisch Apostolische cultuur

Inleiding

Ik vind het fantastisch om te zien dat we met zovelen bij elkaar gekomen om elkaar te ontmoeten, om God te zoeken en samen bemoedigd en opgebouwd te worden door de tijden van samenkomen.

Het thema van de conferentie is ‘Kingdom Culture’ een mooie naam en vanochtend wil ik daar met jullie de basis voor leggen.

Ik ben iemand met een ongelooflijk optimistische visie heeft op de kerk en op de bedieningen. Als ik over de afgelopen jaren kijk alleen al in Nederland dan zie ik een kerk die groeit en bloeit, over de algehele linie. Dan zie ik bedieningen ook vanochtend in ons midden. En ik spreek het verlangen uit dat jullie je enorm thuis voelen.

Als ik kijk naar de ontwikkeling van leiderschap dan zie ik een groei in gezondheid in leiderschap. Ik zie een jonge generatie twintigers en dertigers die hun leven geven om het Koninkrijk van God gevestigd te zien worden.

Ik zie een verandering in de afgelopen jaren van kerk gericht denken naar koninkrijks gericht denken. Persoonlijk geloof ik dat we nog steeds in deze shift zitten als kerk.

Ik zie een verandering naar een gezonde apostolisch denken waarin kenmerken van apostolisch gemeente en beweging zijn steeds helderder worden.

Gods Koninkrijk

Als eindverantwoordelijke leiders van gemeenten en organisaties is het mijn overtuiging dat het onze grootste verantwoordelijkheid is de cultuur van Gods Koninkrijk te vestigen in de harten van hen die we mogen dienen.

Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.” (Mattheüs 6:33 HSV)

Jezus geeft zijn discipelen de opdracht om Zijn Koninkrijk te zoeken. Dat wil zoveel zeggen als dat we daar inzicht in dienen te krijgen.

We dienen dat eerst te zoeken. Dat wil zeggen dat Gods Koninkrijk de hoogste prioriteit in ons leven en onze bediening dient te zijn.

En we dienen zijn gerechtigheid te zoeken.

Het Griekse woord voor Koninkrijk, zoals we weten betekent zoveel als:

Koninklijke macht, heerschappij. Het gebied dat onderworpen is aan de heerschappij van de koning.

Definitie koninkrijk

Een Koninkrijk kan worden gedefinieerd als de regerende invloed van een koning over zijn territorium, die hij vervolgens beïnvloedt met Zijn persoonlijke wil, bedoeling en bestemming, waardoor hij een cultuur, waarden, moraal en levensstijl ontwikkeld die de verlangens van de koning en zijn wezen reflecteren in zijn onderdanen.

Als Jezus zegt, zoekt eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. Dan kunnen we dat als volgt begrijpen.

Zijn Koninkrijk

Jezus is de koning van een Koninkrijk. Een koninkrijk wat gekenmerkt wordt door het feit dat de burgers van dat koninkrijk doordrenkt worden van de waarden, de cultuur en de manier van leven die het wezen en karakter van God hier op aarde weerspiegelen.

Dit spreekt dan ook van het komen onder die invloedssfeer en je daarin laten marineren en onderdompelen.

Zijn Gerechtigheid

Als Jezus zegt: zoekt Mijn gerechtigheid dan is dat een uitnodiging om op aarde te leren leven in overeenstemming met het wezen en karakter van God en om op aarde zijn wil, zijn waarden, zijn cultuur en zijn manier van leven te vestigen. Op die manier wordt het Koninkrijk zichtbaar door je leven heen.

Als leiders hebben wij de uitdaging om daar de mensen die wij mogen beïnvloeden, in onze bediening of gemeente in mee te nemen.

De manier waarop we aan die opdracht van Jezus voldoen is door te bouwen aan de Kingdom Culture. Een cultuur van Gods Koninkrijk.

Wat is een cultuur

Ik merk in mijn eigen leiderschap dat ik steeds meer nadruk ga leggen op het bouwen en ontwikkelen van een cultuur. Ik begin steeds meer als een van mijn hoofdtaken te zien dat mijn rol als leider is om te ontdekken wat die cultuur van Gods Koninkrijk inhoudt, dat te onderzoeken en dat te prediken.

Ik heb ook ontdekt, dat een structuur relatief eenvoudig te wijzigen is, maar dat een cultuur buitengewoon lastig te veranderen is.

Maar Jezus is duidelijk dat het draait om Zijn Koninkrijk en in een Koninkrijk is een van de hoofdonderwerpen dat het gaat om cultuur, en dus zal ik daar prioriteit van moeten maken.

Leiders zijn geroepen om groepen te beïnvloeden. En ik heb ontdekt dat een cultuur voor groepen is wat discipline is voor een individu. Een cultuur is de rivierbedding waardoor het leven in de groep die je leidt kan stromen. Het is de weg waarlangs je mensen leidt om te groeien in hun leven met God.

Door het bouwen van een cultuur, creëer je een omgeving waarbinnen dingen kunnen groeien, maar het is ook de omgeving waarbinnen zaken beschermt worden en veiligheid geborgd wordt. In een gezonde cultuur zul je ontdekken dat de goede dingen groeien en je beschermt wordt voor slechte dingen.

Als je de bergrede in dat licht gaat lezen, dan is de hele bergrede van Jezus niets anders dan een omschrijving van de cultuur van Gods Koninkrijk.

Hij begint met Zalig. Gelukkig ben je. Een innerlijke hartsgesteldheid en dan noemt hij harts waarden op, die als je dit gaat uitleven Gods Koningschap in je leven vestigen en Zijn Koninkrijk door je leven heen zichtbaar maken.

Hij spreekt over vergeving, niet oordelen, je geen zorgen maken, de juiste prioriteiten stellen, daar waar je ogen naar kijken. Allemaal waarden van Zijn Koninkrijk die direct je gedrag beïnvloeden.

Hieruit leren we als leiders, dat om een cultuur te bouwen we waarden dienen te definiëren. Want waarden zijn niets anders dan uitgangspunten voor gedrag.

Kunnen jullie me tot zover volgen.

Cultuur van eer

In ons midden bouwen wij actief aan een cultuur van eer. Maar ook actief aan een cultuur van familie. Eer wil zeggen dat we die ander in zijn doen en laten aanvaarden, respecteren en hoogachten.

In de Bijbel zien we dat aan het eren van je ouders, lang leven en voorspoed is verbonden (Efe. 5:2,3; Deut. 5:16). Eer is een zaak van hart. Als je iemand eert dan zie je die persoon door de ogen van God, als kostbaar, waardevol, geliefd en geschapen naar Gods evenbeeld. Je kijkt naar het mooie in die ander en erkent wat God in die ander heeft gelegd. Daarvoor open je je hart zodat het leven, de gaven en de zalving die God heeft aan die ander heeft gegeven jou kan zegenen. Het leven kan stromen.

Dat betekent niet dat je blind bent voor de tekortkomingen of wellicht negatieve eigenschappen van een ander. Het maakt wel dat mocht God van je vragen hierover met een ander te spreken, je dit doet vanuit het motief die ander nog verder tot bloei en groei te zien komen.

Als leiders is het ons verlangen daarin te leven en daarnaar handelen. Deze cultuur van eer hanteren we actief op het podium en naar gasten in ons midden. Vanaf het podium zullen we je daarin voorgaan.

Een cultuur van eer, gebouwd door de manier waarop we over en met elkaar spreken, bouwt een atmosfeer van veiligheid en vertrouwen. Twee basis kenmerken voor een gezonde gemeente. Het bouwt een atmosfeer waardoor God, die alle eer toekomt zich thuis voelt in ons midden. Ik roep je op om te leven en te wandel in een cultuur van eer naar God en naar elkaar. Dat is een cultuur die past bij onze koninklijke waardigheid.

De cultuur van familie, en ik leg zo direct wat verder neer, zegt, ik ben met je verbonden en blijf bij je omdat je in de Geest mijn broer en/of zus ben, ook al verschillen we van mening.

Ik ga misschien iets schokkends zeggen. Ik ben afgestapt van het ontwikkelen van uitgebreide visie plannen, strategische doelen, actieplannen etc. Ik heb daar eerlijk gezegd ook bar weinig vrucht van gezien. Ik heb gezien dat een gemiddeld gemeentelid niet in vuur en vlam raakt van een visie. Een droom of missie wel, dat is wat anders. Maar de mensen bezig zijn met hoe kan ik gezond leven. Dat heeft met gedrag en waarden te maken. Door een gezonde cultuur en het Koninkrijk te prediken help je mensen gezond te leven en daar komen ze voor. Ze ontmoeten God en ze leren te leven zoals God het bedoeld heeft op aarde. Dat werkt enorm bevrijdend. Want opeens mag men helemaal zichzelf zijn, en wordt Gods DNA gevestigd in de unieke persoonlijkheid van de mens. Die daar eigendom van neemt, en de vruchten van Gods Koninkrijk door zijn of haar leven zichtbaar ziet worden. Met visie, is mijn ervaring zijn er vaak maar een deel die instapt. Bij cultuur bereik je een totale groep.

Als we vaststellen dat het bouwen van een Koninkrijks cultuur een van de hoogste prioriteiten van leiderschap hoor te zijn dan volgt vanzelf de volgende vraag: waar en hoe ontdekken we de cultuur van Gods Koninkrijk.

Het bovennatuurlijke komt eerst

De Bijbel is glashelder over waar de cultuur van Gods Koninkrijk vandaan komt.

“9 ¶ Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. 10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde.” (Mattheüs 6:9-10 HSV))

Uit deze 2 regels wil principes halen die voor mij leidend zijn als ik nadenk over waar de Koninkrijks cultuur vandaan komt en hoe ik die vestig op aarde.

 1. De cultuur vind haar oorsprong in het hart van de Vader, of ik wil verder gaan, in het wezen van de drieenheid
 2. De cultuur van het Koninkrijk vestigt zich in je eigen hart door een levensstijl van aanbidding
 3. De cultuur van het Koninkrijk bevindt zich in de hemel
 4. De cultuur van het Koninkrijk dient zichtbaar te worden op aarde

Het hart van de Vader

Als ik de cultuur van Gods Koninkrijk wil ontdekken dan dien te ontdekken wat het hart van de Vader is. Gods Koninkrijk is het Koninkrijk van de Vader. In de geestelijke wereld is het zo dat een geest communiceert in overeenstemming met zijn of haar identiteit. Maar ook wat Hij doet is in overeenstemming met wie Hij is. Er is daarin geen onderscheid.

De geest van God is liefde

De geest van God is genade

De geest van God is heilig

De geest van God is goed

Gods Koninkrijk is een Koninkrijk van rechtvaardigheid, vrede en blijdschap (Rom. 14:17)

Vreugde is voor Gods aangezicht

Het is Gods wil dat mensen behouden worden.

Hij is de geneesheer

Hij is de bevrijder

De missie van de Vader

God als Vader heeft een missie. Ik heb net gezegd ik ben terughoudender geworden in visie, maar ik geloof in missie. Missie is wat je bestaansrecht geeft en wat de drijfveer is voor je handelen. Ook God de Vader heeft een missiestatement. De Bijbel maakt dat glashelder. Wel eens over nagedacht?

We lezen deze in Efeziers 1:9,10

“9 toen Hij ons, overeenkomstig Zijn welbehagen, dat Hij in Zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van Zijn wil bekendmaakte, 10 om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is.” (Efeziërs 1:9-10 HSV)

De missie van de Vader is om alles onder de heerschappij en de autoriteit van het Koningschap van Christus te brengen. Ik kom daar zo meteen, want de consequentie daarvan voor ons eigen leiderschap is enorm!

Jezus als voorbeeld

Jezus vestigt Gods wezen en handelen en daarmee Zijn Koninkrijk op aarde

En je ziet dan ook dat als Jezus op deze aarde wandelt. Hoe vestigt Hij het Koninkrijk.

Door daden van liefde, goedheid, barmhartigheid.

Door genezing, bevrijding, genade.

Door heilig te leven, door vrede aan te bieden.

Hij en de Vader zijn een en tegen Jakobus zegt Hij, als je mij gezien hebt, heb je de Vader gezien. Ik heb volledig alles gedaan wat U van mij gezegd heeft. En door Zijn wil te doen, die volledig in overeenstemming was met het wezen van de Vader, werd Gods Koninkrijk gevestigd.

Jezus zijn voorbeeld toont ons dat om het Koninkrijk te vestigen hij om dat te doen, volkomen in harmonie en onderwerping diende te leven met het wezen van God en de wil van God.

De conclusie voor ons leiders dient te zijn, dat je nooit Gods Koninkrijk te volle kunt vestigen als je het hart en wezen van de Vader niet intiem kent. Cultuur ontwikkeling begint bij relatie.

De kerk van de eindtijd, in mijn overtuiging is een kerk die zoekt om het wezen en karakter van God te kennen, en dat zichtbaar te maken op aarde.

Jouw hart als vader

De consequentie van deze overtuiging betekent een enorme consequentie voor ons leiderschap.

In ons land kennen we al jaren zogenaamde herderlijke gemeenten. Deze gemeenten worden onder andere gekenmerkt door het feit dat er veel nadruk ligt op zorg. Van voorganger en oudsten wordt verwacht dat zij de herderlijke bediening zijn binnen de gemeente die er voor zorgt dat de gemeente goed draait en dat er wordt omgezien naar elkaar. Zorg voor elkaar. Met andere woorden de gemeente, haar behoeften en haar verlangens staan centraal.

In mijn overtuiging is dat een beperkt beeld op gemeenteleiderschap.

Geestelijke leiders horen zich namelijk niet te laten leiden door de behoeften en de verlangens van de groep en/of gemeente die zij leiden. Maar geestelijke leiders dienen in lijn te zijn met het hart van de Vader en in onderwerping en samenwerking met Zijn missie. Namelijk om de groep die zij dienen te brengen onder de leiding van Christus. Om hen te binden aan Christus. En zorg is daar een onderdeel van, maar niet de hoofdtaak.

Ik ben er van overtuigd dat we in die shift zitten in Nederland als gemeenten. Ik noem dat de shift van pastorale gemeenten naar apostolische gemeenten.

Apostolische gemeenten worden geleid door bedieningen die het hart van de Vader hebben, en kennen. En die maar een passie hebben Gods Koninkrijk te vestigen in hart van de gemeente en de gemeente te binden aan Christus.

De cultuur van het koninkrijk vestigt zich door een levensstijl van aanbidding

Ik zeg nu dus niet dat de cultuur van het Koninkrijk zich vestigt door de aanbiddingsdienst op zondagmorgen. Wat ik wel zeg is het volgende.

Ik heb ontdekt dat bosjes christenen, de aarde, hun omstandigheden en wat zichtbaar is, het uitgangspunt is voor handelen en gedrag. De cultuur die het gevolg daarvan is, is een natuurlijke atmosfeer waarin weinig kracht en leven van God stroomt. Herken je dat?

Een van de belemmeringen die ik zie is dat we als leiders de mensen dienen te leren om af te stemmen op de geestelijke, onzichtbare, bovennatuurlijke wereld. Dat we de mensen daarin dienen te onderwijzen en mee dienen te nemen.

Wij als leiders zullen weten dat om in aanraking te komen met de geestelijke werkelijkheid er focus nodig is. Ons hart, onze ziel, ons denken, dient gefocust te zijn op wat boven is, niet op wat op aarde is. Op die manier worden gevormd in overeenstemming met in de hemel is, en daaruit volgt ons gedrag en ons handelen. Met andere woorden de wil van God en Zijn Koninkrijk wordt zichtbaar.

De geestelijke werkelijkheid is net zo echt en zo reëel als de natuurlijke werkelijkheid om ons heen.

Geloof is een geestelijke substantie die we daadwerkelijk kunnen ervaren.

Maar zo is vrede, liefde, genade, aanvaarding, genezing, bevrijding, herstel, ook deel van de geestelijke wereld en realiteit. Het zijn deze geestelijke realiteiten die waarden zijn in Gods Koninkrijk die deel uitmaken van de cultuur van Gods koninkrijk en die God wil vestigen op aarde.

Hoe komt het dan toch dat veel christenen gebukt gaan onder zorg, angst, minderwaardigheid, afwijzing. En geen vrede vinden. Al die andere zaken zijn deel van het koninkrijk van de duisternis. Ik zeg nu niet dat ze de duisternis aanbidden, maar door je denken en je hart te focussen op natuurlijke omstandigheden en de zorgen, open je je hart voor onrust, zorg en angst die als een geestelijke realiteit je hart binnenkomt.

Als we het Koninkrijk van God willen vestigen in de harten van de mensen die wij dienen dan horen we ze, in mijn overtuiging te trainen in hoe ze vanuit die geestelijke werkelijkheid kunnen leven en daarin kunnen tappen.

want het hart van dit volk is vet geworden en zij hebben met de oren slecht gehoord, en hun ogen hebben zij dichtgedaan, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen, en zij zich zouden bekeren en Ik hen zou genezen.” (Handelingen 28:27 HSV)

Niet voor niets bid Paulus als hij heeft uitgelegd wat de missie van God de Vader is het volgende gebed:

“17 opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem, 18 namelijk verlichte ogen van uw verstand (lett, gevoel, hart, manier van denken en ervaren)om te weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen, 19 en wat de alles overtreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht, 20 die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan Zijn rechter hand zette in de hemelse gewesten.” (Efeziës 1:17-20 HSV)

“1 ¶ Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechter hand van God zit. 2 Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, 3 want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.” (Colossenzen 3:1-3 HSV)

Willen we dat de gemeente gaat functioneren vanuit het bovennatuurlijke koninkrijk dan dienen we haar te vestigen in Christus en haar te leren hoe ze de ogen, hun hele wezen kunnen focussen om zo deze bovennatuurlijke werkelijkheid in hun leven te zien functioneren.

Ik noem dat charismatisch gemeente zijn. Charismatisch is voor mij dat de gemeente de bovennatuurlijke werkelijkheid en de openbaring van de Heilige Geest getoetst en in harmonie met Gods woord als uitgangspunt voor handelen en gedrag neemt. Woord en Geest gaan samen.

Op aarde zoals in de hemel

Nadat Jezus duidelijk maakt dat alles begint bij de Vader en je focus op Hem en maakt Hij duidelijk op aarde hoort het te zijn, zoals het is in de hemel. De cultuur van Gods Koninkrijk ontdek je door te ontdekken wat in de hemel is, en dat zichtbaar te maken op aarde.

Kenmerken van leiders van charismatische apostolische bewegingen

Om Gods Koninkrijk te vestigen hierop aarde dienen wij als leiders ons te focussen op wat in de hemel is.

 1. Onze intieme wandel met God,
 2. Het kennen van het Vaderhart van God.
 3. Het doordrenkt worden in Zijn Woord,
 4. Het gevoelig zijn voor de Heilige Geest en Hem gehoorzamen,
 5. Het leren herkennen van geestelijke atmosferen en daarop anticiperen,
 6. Het voorleven en uitleven daarvan
 7. De prediking van het Koninkrijk en dat vestigen in hart van hen die wij dienen

Ik zie dit als 7 basis kenmerken en vaardigheden waar ik van overtuigd ben dat we die als leiders dienen te ontwikkelen om charismatisch en apostolisch leiding te kunnen geven om zo Gods koninkrijk en Zijn cultuur te vestigen.

Hoe vestigen we de cultuur van Gods Koninkrijk op aarde

Door relatie

Allereerst jou en mijn relatie met de Vader. In deze intieme relatie vormt zich Zijn koninkrijk in jouw hart. Openbaart Hij jouw Zijn waarden, Zijn cultuur, Zijn atmosfeer, Zijn manier van leven en doen en laten. Dit weten we allemaal.

Dat laat ons zien dat om een gemeente te bouwen, om een bediening tot bloei te zien komen, het draait om relatie. De manier waarop God zijn koninkrijk op aarde vestigde was door relatie met de mens aan te gaan. Hij zond Jezus en Jezus ging relaties aan. Het was in de die relaties dat Hij zichzelf uitgoot. Dat Hij zijn DNA vestigde. Dat Hij het Koninkrijk van God uitrolde.

Voor ons leiders geldt dat we de DNA die God in jouw hart heeft gelegd door middel van relatie uitwerkt naar de mensen om jou heen. Apostolische leiders zullen dan ook strategische relaties aangaan met potentieel leiders waarvan zij weten dat die in staat zijn om anderen te onderwijzen in het hart en DNA die op hun wordt overgebracht.

Paulus is een prachtig voorbeeld van hoe hij Gods Koninkrijk wist te vestigen in de harten van andere leiders. Hij deed dat door relatie en door de relatie heen.

“19 En ik hoop in de Heere Jezus Timotheüs spoedig naar u toe te sturen, opdat ook ik goedsmoeds mag zijn als ik van uw zaken weet. 20 Want ik heb niemand van gelijke gezindheid (AMP: no one of so kindred a spirit) die oprecht voor uw zaken zorg zal dragen.” (Filippenzen 2:19-20 HSV)

“1 ¶ U dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. 2 En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen.” (2 Timotheüs 2:1-2 HSV)

Paulus de apostel droeg voortdurend zijn DNA over op de jongere generatie. Een kenmerk van de apostolische cultuur is dat de vaders voortdurend mensen om zich heen verzamelen op wie zij hun DNA overdragen. Apostolische leiders denken in generaties, zoals rKiss Vallatton op de laatste pagina van zijn boek Heavy Rain verwoord, vrij vertaald,

Apostolische leiders leven niet voor hun bediening,

maar voor de generaties die na hen komen!

Jezus proclameert in Johannes 14:12:

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader.”Johannes 14:12 HSV)

Dat is apostolische proclamatie.

Ik ben deel in Rotterdam van wat genoemd wordt Leaders for the City. In een brainstorm tijd met kerk leiders kwam naar voren dat op dit moment Europoort de enige was die actief bezig was nieuwe leiders in overeenstemming met de DNA van het huis op te leiden. Ik doe dat actief. Elke maand een zaterdagochtend, met wat ik mijn 12 zou noemen. Daarnaast een paar per jaar geselecteerde individuele potentieel leiders met wie ik een mentor relatie aangaan.

De roep is leiderschap en dat begint bij ons.

Ik sta hier om je aan te moedigen en je deze twee vragen te stellen:

 • Heb jij al in kaart gebracht wat Gods DNA is voor jou bediening, voor het huis wat jij dient. Welke specifieke kenmerken van Gods Koninkrijk God bij jou wil door laten klinken.
 • Ben jij je actief aan het vermenigvuldigen vanuit Gods DNA in je hart?

Door de woorden die wij spreken en het gedrag wat wij uitleven

Strategisch gezien denk je als apostolisch leider in generaties. Maar je leidt en beïnvloedt ook groepen. Ook daar wil je de cultuur van Gods koninkrijk helder vestigen. Hoe doe je dat?

Hoe zet je de geestelijke realiteit van Gods Koninkrijk vrij in je bediening en in de gemeente die je dient.

De Bijbel geeft ons daar duidelijk aanwijzingen voor.

“1 ¶ Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet. 2 Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. 3 Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is.” (Hebreeën 11:1-3 HSV)

“De Geest is het Die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven.” (Johannes 6:63 HSV)

Hebreeën leert ons dat alles wat is in de zichtbare wereld, ontstaan is in de onzichtbare wereld. Dit is een belangrijk geestelijke principe. De orde is, eerst het onzichtbare en daarna het zichtbare.

De wijze waarop God het onzichtbare, zichtbare maakt is door het gesproken woord. Hij sprak en het was er. De schepping van de mens is daarop de enige uitzondering. Jezus deed exact hetzelfde. Genezing, bevrijding, wonderen en tekenen, begonnen vrijwel allemaal bij het gesproken woord, eventueel gevolgd door een handeling.

Jezus legt uit en zegt, woorden zijn geest en leven. Hoewel lang niet al onze woorden dezelfde scheppingskracht hebben als die van Jezus, dragen onze woorden een geestelijke atmosfeer met zich mee. Vanavond zal Gerard naar ik verwacht hier veel dieper op ingaan, dat geloof en het gesproken woord onlosmakelijke met elkaar verbonden zijn. De mate van geloof die geestelijke substantie van zekerheid dat het de wil van God is dat iets gebeurt, bepaalt de mate van geestelijke kracht die wordt vrijgezel.

Toen aan Yongi Cho werd gevraagd, hoe zet je als leiders de tegenwoordigheid van God vrij in de samenkomst was zijn antwoord: door het woord dat je spreekt!

De woorden die jij spreekt in overeenstemming met de openbaring van God in je hart, samen met het geloof wat jij hebt, zetten de atmosfeer van Gods Koninkrijk vrij in je leven en in de bediening en of gemeente die je dient.

Samenvatting

Je hoeft geen apostel te zijn om een charismatisch apostolisch cultuur te kunnen bouwen.

Iedere leider is geroepen door God met een boodschap. Die boodschap is een deel van de manier waarop God door jou heen Zijn Koninkrijk wil vestigen. Jouw boodschap en jouw bediening kenmerkt zich doordat zij begint het hart van God als Vader. Zijn openbaring van de cultuur en waarden die Hij door jou heen wil vestigen in jouw sfeer van invloed. Door de relaties die je ontwikkeld en de woorden die je spreekt bouw jij die cultuur.

In een apostolische cultuur draait het dan ook om:

 • alles begint in de hemel. De hemel en Gods wezen en karakter vormen het uitgangspunt voor je doen en laten.
 • Bij een apostolische ontwikkeling draait het om een culturele transformatie.
 • Relaties staan centraal en vormen het middel waardoor wordt gewerkt.

Denk eens na over het volgende:

 • Wat is jou DNA, welke koninkrijkswaarden zijn in jouw hart diepe geloofsovertuigingen waardoor God heen werkt.
 • Welke relaties ben jij aangegaan om dit te vermenigvuldigen?
 • Bouw je bewust door je woorden en je gedrag bij aan het vestigen van Gods Koninkrijk in de levens van de mensen die jij dient.